Sina App Engine Storage 可以在线上传了

Sina App Engine Storage

Sina App Engine的Storage以前上传文件需要通过程序配合或者使用软件上传,刚刚发现可以直接在SAE后台上传了,可以建次级文件夹,支持批量上传,单个文件5M以内,绝对是图床利器啊。 当然,对于流量过大的人,可能得花费不少银子。